REGLAMENT ESPORTIU

10è CAMPIONAT DE RAL·LI SLOT

DE MANRESA

 

1-  Organització.

 

Aquest campionat està organitzat per l'escuderia LLUM-LLAMP, que te el seu local social al carrer Bilbao nº 13-13 bis-bx. de Manresa, on es portaran a terme les diferents proves.

 

2 - Campionat.

 

Estarà format per deu (10) ral·lis, dels quals es tindrà en compte els nou (9) millors resultats per establir les diferents classificacions.

 

Tenen oberta la participació els cotxes dels grups WRC, A, K, N.

 

S’establiran les classificacions per grups, WRC, A, K, N, i COPES de GRUP N: 1.600 – Veterans – Infantils – Copa Promoció i Dames

 

3 - Desenvolupament dels Ral·li's.

 

-        Seran dividits en tres grups: Asfalt, Neu i Terra.

-        Constaran de tres etapes senceres sense classificatories ni final, i es portaran a terme en dues tandes: divendres vespre o dissabtes tarda.

 

4 - Inscripcions.

 

Per poder participar a qualsevol de les curses s'haurà de fer la PRE-INSCRIPCIÓ OBLIGATORIA únicament per telèfon al 93.873.97.22 qualsevol dia de les 7 a 10 del vespre del divendres al dijous abans de la cursa. NO S’ACEPTARÀ CAP PRE-INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DE E-MAIL.

 

Els drets de inscripció s'estableixen en 8 € que seran abonades en el moment d'entrar el cotxe al parc tancat sempre que s’hagi fet la corresponent PRE-INSCRIPCIÓ OBLIGATORIA.

Tota inscripció efectuada el mateix dia de cursa i sense la corresponent PRE-INSCRIPCIÓ OBLIGATORIA, els drets seran de 10 €

 

 5 - Carnet de Ruta.

 

En el moment de començar el ral·li cada pilot rebrà el seu carnet de ruta que estarà format per una targeta personalitzada i el corresponent full de ruta. La tarja serà l’eina per poder desenvolupar el ral·li i s’haurà de introduir al targeter instal·lat a cada tram. Sense la introducció d’aquesta a cada tram i seguint l’ordre corresponent, el participant no podrà iniciar la seva etapa, ja que el tram no es posarà en funcionament. Un cop acabat cada tram, el pilot serà responsable d’anotar-se el temps realitzat al full de ruta així com al full habilitat a cada tram. Aquestes dades serviran per poder aclarir possibles irregularitats en el manipulament de la targeta. Si aquestes dades no surten reflectides a la targeta ni al full de ruta, s’aplicarà el temps màxim del tram en qüestió.

 

Tanmateix, l’ús incorrecte de la targeta i el seu funcionament, com pot ser extracció abans de temps o mala col·locació, pot derivar a diferents penalitzacions, aplicant fins i tot el temps màxim de tram. 

 

6 - Ordre de sortida.

 

La primera cursa i en la primera etapa, l’ordre serà per grups i el corresponent scratx aconseguit en el campionat anterior. Les etapes consecutives, serà segons l’ordre d’scratx que resultant de la pròpia carrera.

 

Les següents curses, s’aplicarà l’scratx corresponent al campionat vigent i de la mateixa manera també se sortirà per grups en la primera etapa. Les etapes consecutives, serà segons l’ordre d’scratx que resultant de la pròpia carrera.

 

7 - Dorsals.

 

Tots els participants rebran un distintiu adhesiu que es col·locarà en lloc visible del seu vehicle i s'haurà de conservar durant tot el ral·li.

 

8 - Parc Tancat.

 

Abans del començament de cada etapa i desprès del final d'aquesta, el cotxe de cada participant haurà de romandre al parc tancat per a la seva verificació i a l’espera del torn de sortida de carrera sota la responsabilitat de l’organització, i on no podrà ser tocat ni manipulat per ningú inclòs el seu pilot sense el permís dels responsables d’aquest parc tancat.

 

Cada pilot tindrà uns temps abans de començar cada etapa per poder posar a punt el seu cotxe.

QUEDA TOTALMENT PROHIBIDA L’ENTRADA AL PARC TANCAT A QUALSEVOL PERSONA NO AUTORITZADA I ALIENA A L’ORGANITZACIÓ.

 

9 - Control horari.

 

Quant l’organització ho cregui oportú, hi haurà un temps per recórrer tots els trams, anotant un temps de sortida i un temps previst d’entrada al full de ruta de cada pilot. Un cop acabada l’etapa el participant haurà de dur el cotxe al parc tancat i se li anotarà l'hora d'arribada. Si aquesta fos posterior a l'hora d'arribada prevista, serà penalitzat amb 10 segons per cada minut de retard.

 

Si un pilot arriba al tram i es troba amb pilots precedents haurà de demanar bonificació al controlador de trams que haurà de ser d’un (1) minut per cada pilot que hi hagi fent cua, i servirà per ampliar l’hora prevista d’entrada al parc tancat.

 

10 - Temps màxim.

 

Cada tram tindrà un temps màxim per a ser realitzat i que s'indicarà en un lloc visible. Si un pilot el superés, aquest quedarà anotat en la targeta del pilot.

 

11 – Controladors i Cronometradors.

 

A cada ral·li hi haurà un controlador de trams, persona que serà totalment responsable d’aquests i que podrà prendre les decisions oportunes pel desenvolupament del ral·li com de les bonificacions  o penalitzacions que es cregui convenients

 

Si la cursa ho requereix, al finalitzar cada etapa, els pilots hauran de fer de cronometradors a la taula que se’ls hi assigni, sent substituïts pels participants que el precedeixin darrera seu.

Cada participant haurà de fer de cronometrador tantes vegades com etapes consti el ral·li.

 

El incompliment d’aquesta norma, pot significar l’exclusió de la carrera del participant.

 

12 - Verificacions.

 

L'organització verificarà els cotxes al inici de cada ral·li i podrà tornar-ho a fer en qualsevol moment del ral·li per tal de comprovar que compleixin el reglament tècnic,

 

Si es detectessin anomalies, s’aplicarien les penalitzacions corresponents.

 

13 - Sortides de Pista.

 

Si un cotxe surt de la pista s’ha de col·locar en el lloc de l’incident si es col·loques en una posició més avançada, el pilot podrà ser penalitzat amb 10 segons per tros de pista avançat, sempre que no tingui lògica la seva nova col·locació.

 

Durant la disputa d'un tram cronometrat el cotxe haurà de conservar en tot moment la carrosseria enganxada al xassís i recorre'l pels seus propis mitjans. Si aquest se surt abans de creuar la línia de meta, haurà d’acabar circulant pel carril, no serà valida l’arribada llençant el cotxe ni passar la mà per sota de la cèl·lula, podent-se penalitzar amb l’Exclusió del Ral·li

 

L’observació del incompliment d'aquestes normes serà penalitzada amb el temps màxim del tram en qüestió.

 

14 – Sortida i Control Stop.

 

En cada tram hi haurà una senyal indicatiu on determinarà la posició màxima enrederida que es podrà col·locar el cotxe per provar la corrent del tram fins el punt per prendre la sortida. Queda totalment prohibit circular pel tram de pista anterior a la senyal abans de donar inici al tram cronometrat i o efectuar sortida llançada.

 

El incompliment d’aquesta norma, significarà la penalització de 30” per tram i sortida incorrecte.

 

15 – Connexions i Comandaments.

 

Cada pista estarà equipada amb un connector “Stop & Go” tipus “Bananes” perquè cada corredor pugui utilitzar el seu propi comandament. Aquest podrà ser de qualsevol marca comercialitzada, tanmateix es permet la utilització elements electrònics externs al comandament.

 

Si hi ha mal funcionament de la pista, serà considerat com avaria de pista, en aquest cas, el tram es repetiria íntegrament sempre que quedi demostrat aquest mal funcionament. Pel contrari qualsevol errada en el comandament del participant, serà considerada com una avaria del cotxe, i en aquest cas no es podrà repetir el tram, anotant el temps que correspongui.

 

16 - Reclamacions.

 

Les reclamacions dirigides contra cotxes, pilots o organitzadors s’hauran de formular per escrit i aniran acompanyades d'una fiança de 50 €., que en cas que la reclamació prosperi seran retornades. En cas contrari, quedaran a disposició de l’organització i del reclamat al 50%

 

Tot participant que sigui objecte de reclamació, tindrà el dret a saber la identitat del reclamant.

 

El temps per presentar reclamacions finalitzarà 10 minuts desprès de finalitzar el ral·li.

 

17 – Penalitzacions.

 

Les penalitzacions seran en forma de temps afegit al carnet de ruta, exceptuant els casos que impliquin una exclusió directa. Les penalitzacions poden ser administratives o tècniques i son enumerades al final del present reglament.

 

18 – Grups.

 

Dins d’aquest 10è campionat de Ral·li Slot de Manresa, puntuen els següents Grups.

 

WRC-A-K i N

COPES GRUP N:

-         1.600 – Totes les marques d’slot

-         Veterans – Majors de 40 anys

-         Infantils – Nascuts a partir de l’1 de gener de 1994 fins al 31 de desembre de 1996.

-         Copa Promoció – Nascuts a partir de l’1 de gener de 1997 – També puntuen dins de la Copa Infantil.

-         Dames – Totes les fèmines que prenguin part en les diferents categories dins d’aquest grup N, sigui en 1600, Infantils, Copa Promoció o Veterans. Tanmateix participarà de les diferents copes sempre que compleixi els requisits de cada una.

TROFEU ESCUDERIES

-         Per aquest trofeu, es tindrà en compte tots els punts obtinguts en la classificació general del campionat per pilots d’una mateixa escuderia. Per aquest trofeu no es descomptarà cap resultat de les curses.

-         El pilots, en començar la temporada, hauran de confirmar l’escuderia a qui representen, podran participar i puntuar tot l’any per aquesta, però si per algun motiu canvia d’escuderia, podrà participar i lluitar per ella, però no podrà puntuar per aquesta.

-         Per altre banda, qualsevol pilot que no hagi format part d’una escuderia i vulgui integrar-se a una, podran fer-ho sense cap problema, sempre que estigui demostrada la no participació en cap mes altre.

-         Les escuderies d’àmbit competitiu i que no tinguin entitat pròpia, hauran d’estar formades per un mínim de quatre (4) pilots i formalitzades des de el primer moment en que vulguin prendre part en aquest trofeu.

 

19 - Puntuacions.

 

Grups

 

Puntuaran els vint primers classificats de cada grup i de la següent manera:

 

                                               CLASSIFICAT   PUNTS   CLASSIFICAT  PUNTS

1                 40               11                18

2                 37               12               16

3                 34               13               14

4                 32               14               12

5                 30               15               10

6                 28               16                 8

7                 26               17                 6

8                 24               18                 4

9                 22               19                 2

                                       10                20               20                 1

 

Escuderies

 

Puntuaran els 2 primers pilots classificats de cada grup

 

20 - Puntuabilitat.

 

El cotxe que no acabi la cursa, sigui per avaria o abandonament, no obtindrà puntuació per a la classificació general.

 

Per a la classificació final del campionat, es tindran en compte els 9 millors resultats dels 10 possibles.

 

21 - Empats.

 

En cas d'empat al final d'un ral·li, es tindrà en compte el temps del primer tram de la primera etapa; si persistís l'empat el del segon, i així successivament.

 

En cas d'empat al final del campionat es tindrà en compte totes les puntuacions possibles. Si persistís l'empat es desfarà segons el resultat del primer ral·li del campionat.

 

22 - Premis.

 

Al final de Campionat es lliuraran el següents premis:

 

Copa als 7 primers classificats del grup N

Copa als 5 primers classificats dels grups WRC, A i K.

Copa als 5 primers classificats de les Copes 1600, Dames i Veterans

Copa als 3 primers  Copa promoció Infantils i Trofeu Infantils

Copa a les 3 primeres Escuderies classificades

Cotxe als 3 primers classificats de cada grup i copa.

Placa record dels Pòdiums obtinguts per cada pilot durant el campionat.

 

Per poder obtenir els premis de final de campionat, s’ha d’haver pres part en un mínim de set curses dins el mateix grup o copa.

 

23 - Acceptació del Reglament.

 

El fet d’inscriure’s a una cursa organitzada per l'escuderia Llum-Llamp, sigui de campionat o no, suposa el coneixement i la plena acceptació del present reglament.

L'Organització no es farà responsable en cap moment de la possible pèrdua o subtracció de qualsevol objecte personal o material dels participants.

L'Organització es reserva el Dret a fer qualsevol canvi o modificació del present reglament previ avís amb un temps prudent per a la informació i coneixement dels participants.

L'Organització es reserva el Dret d’acceptar o rebutjar qualsevol inscripció sense necessitat de donar cap explicació.

L’Organització es reserva el Dret d’admissió al local.